Register
A password will be e-mailed to you.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandı,  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu/Kurulu (KVK Kurulu) kuruldu ve çalışmalarına başladı. Kamu ve Özel tüm alanları kapsayan bir kanun olduğundan Kanuna uygun düzenlemelerin yapılmadığı takdirde veri sorumlusu olan kişileri bekleyen idari müeyyideler, para cezası gündeme gelebileceği gibi ayrıca tazminat ve ceza davaları da somut olayın özelliğine göre söz konusu olabilecektir.

1 Ekim 2018 den itibaren veri kayıt girişi uygulamaya alınmıştır (VERBİS). “Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararında: “….Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,..” şeklinde bir karar alınmıştır.

            Hekimler olarak kanunda (KVKK Md 6/1) özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verilerinin mesleki mevzuatların tarafımıza verdiği salahiyet ve yükümlülük olarak kayıt altına alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler ile kişisel veriler sağlık hizmeti sunumunda her seviyede sağlık kurumunca işlenmektedir. Muayenehane, tıp merkezi, hastane farkı gözetilmeksizin hasta verilerinin kayıt altına alınması mevzuat tarafından istenilmektedir.  Bu durumda derneğimiz üyesi hekimlerin bahse konu kanun uygulamaları yönünden sorumlulukları bulunmakta olduğu açıktır. Ancak VERBİS, kayıt yükümlüsü olduğumuz da göz önüne alınarak kanuna uyum sürecinin doğru yürütüldüğünden emin olmalıyız. 

Dernek olarak; VERBİS sitemine kayıt sorumluluğundan en azından muayenehanelerin İSTİSNA tutulması için  başvuru yapılmasına, 11.04.2019 tarihli Dernek Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.  Ayrıca üyelerin bilgilendirilmesi için KVK Uyum süreci eğitimleri planlanarak üyelere duyurulacaktır.  

NOT:  Konuya ilişkin sorular için Dernek Avukatımız  Av. Nesrin Özkaya’ ya yönlendirilmek üzere dernek mail adresi olan  hekimhaklarider@gmail.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla Hekim Hakları Derneği

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.